top of page

Účetnictví

- Zaúčtování všech účetních dokladů
- Vedení účetního deníku, hlavní knihy
- Vedení evidence pohledávek a závazků, saldokonta
- Vedení evidence hmotného a nehmotného majetku
- Vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty
- Zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení a výpisu z evidence pro daňové účely
- Zpracování kontrolního hlášení
- Průběžné informování klienta o výši hospodářského výsledku a daňového základu
- Kontrola nebo rekonstrukce vašeho účetnictví
- Poskytování poradenství
- Provádění daňové optimalizace
- Zpracování účetní závěrky
- Vyhotovení účetních výkazů a přílohy
- Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
- Zpracování přiznání k silniční dani a k dani z nemovitých věcí
- Zpracování statistických výkazů
- Zastupování na úřadech
- Elektronické podávání přiznání, výkazů a hlášení
bottom of page